OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - RODO
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma EuroMat Mateusz Ciechomski reprezentowana przez właściciela – Pana Mateusza Ciechomskiego.

    Adres miejsca przetwarzania danych: Firma EuroMat Mateusz Ciechomski, Piastów (05-820) ul. Hallera 18, tel.727 903 392, e-mail: biuro@euromat.waw.pl
 
  1. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w firmie pełni Pan Mateusz Ciechomski, e-mail: biuro@euromat.waw.pl
  2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym danych klientów, pracowników EuroMat i partnerów handlowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu możliwości świadczenia usług przez firmę EuroMat Mateusz Ciechomski zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
  3. Pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych przez okres nie dłuższy niż to niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 lub do momentu określonego na podstawie odrębnego dobrowolnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
  5. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w tych sytuacjach, gdy przesłankę danych osobowych stanowi przepis prawa, wymóg ustawowy lub umowny. W niektórych sytuacjach związanych z procesem edukacji podawanie danych osobowych jest dobrowolne (w tym dotyczące przetwarzania wizerunku ucznia), lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych każdorazowo zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani.